Podsumowanie III Spotkania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM

Drogie Osoby i Organizacje Koalicyjne!

III Spotkanie Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich KOMM, które odbyło się 27 kwietnia br. poświęcone było pomocy osobom uchodźczym i pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wśród obecnych znaleźli się nowi liderzy, których serdecznie witamy w naszym koalicyjnym gronie.

Podsumowanie działań podejmowanych przez liderów i organizacje mniejszościowe i migranckie

Wśród działań realizowanych na rzecz uchodźców ukraińskich najczęściej wskazywano: infolinie, punkty wsparcia prawnego, centra kryzysowe, wsparcie noclegowe (w postaci tymczasowego zakwaterowania lub poszukiwania mieszkań) i transportowe (relokacja). Kilku partnerów prowadzi także aktywną pomoc humanitarną dla Ukrainy dzięki wsparciu ze zbiórek.
Szczególną uwagę zwracają programy realizowane przez partnerów Koalicji na rzecz ukraińskich uchodźców będących członkami społeczności żydowskiej i romskiej – osób podwójnie narażonych na dyskryminację.

Priorytety – czego potrzebują nasi beneficjenci?

Czego potrzebujemy my jako NGO i aktywiści, aby kontynuować nasze działania?

Wśród potrzeb naszych beneficjantów wybrzmiały takie potrzeby jak ułatwienie właczenia do polskiego systemu edukacyjnego (lekcje języka, wsparcie systemowe dla szkół), pomoc w poszukiwaniu nowych miejsc pracy, szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne.

Wśród potrzeb środowiska liderów /NGO podkreślano trudności związane z nagłym rozrostem organizacji oraz niedostateczną bazą lokalową. Brakuje także wyspecjalizowanej kadry. Zaproponowano utworzenie katalogu ekspertów, w szczególności wśród osób uchodźczych – traktując III sektor jako potencjalne miejsce pracy dla osób uciekających przed wojną.
Wśród dobrych praktyk / pomysłów na działania wskazywano budowanie tożsamości lokalnej z uchodźcami (komunikacja „My Wrocławianie”), przygotowywanie nauczycieli do pracy z dziećmi uchodźczymi, treningi multiplikacyjne – aktywizujące uchodźców do dalszej samodzielnej pracy.

Pieniądze i granty / networking

Obecność międzynarodowych organizacji humanitarnych umożliwiła wyraźne wsparcie finansowe – w szczególności dla organizacji klastrowych z dużych miast. Wkrótce zjawią się kolejne możliwości grantowe na poziomie ogólnopolskim i w poszczególnych województwach. Szczególnym zagrożeniem dla środowiska pozarządowego reprezentowanego przez mniejszości i migrantów są wysokie minimalne kwoty takich grantów (np.. powyżej miliona złotych). Tego rodzaju konkursu nie są dostępne do realizacji dla małych inicjatyw, które jednocześnie mają bezpośredni kontakt z beneficjentami. Rozmawialiśmy o potencjalnych partnerstwach w ramach Koalicji, dzieląc się wiedzą o zbliżających się programach grantowych.

Gorąco zachęcamy do dzielenia się wiedzą (padlet można redagować i uzupełniać na bieżąco).

fot. Adama Jaremko

Шановні, пані та панове, та, організації коаліції!

3-е засідання Коаліції організацій меншин та мігрантів КОММ, яке відбулося 27 квітня ц.р. було присвячене допомозі біженцям та гуманітарній допомозі для України. Серед присутніх є нові лідери, яких ми тепло вітаємо в нашій коаліційній групі.

Підсумок заходів, здійснених лідерами та організаціями меншин та мігрантів

Серед заходів, які проводилися для українських біженців, найчастіше вказувалися: гарячі лінії, пункти правової підтримки, кризові центри, підтримка розміщення (у вигляді тимчасового проживання чи пошуку житла) та транспорт (переїзд). Декілька партнерів також надають активну гуманітарну допомогу Україні завдяки підтримці збору коштів.

Особлива увага приділяється програмам, які реалізовують партнери Коаліції для українських біженців, які входять до єврейської та ромської громад – осіб, які двічі зазнали дискримінації.

 

Пріоритети – що потрібно нашим бенефіціарам?

Що потрібно нам як громадським організаціям та активістам, щоб продовжувати нашу діяльність.

Серед потреб наших бенефіціарів були такі потреби, як сприяння включенню в польську освітню систему (уроки мови, системна підтримка шкіл), допомога у пошуку роботи, широко зрозуміла психологічна підтримка.

Серед потреб спільноти лідерів/НУО було наголошено на труднощах, пов’язаних із раптовим зростанням організації та недостатньою житловою базою. Також бракує спеціалізованих кадрів. Було запропоновано створити каталог експертів, зокрема серед біженців, які розглядають третій сектор як потенційну роботу для людей, які тікають від війни.

Хороші практики/ідеї для дій включали формування місцевої ідентичності з біженцями (комунікація «Ми, вроцлавці»), підготовку вчителів до роботи з дітьми-біженц

Гроші та гранти / Нетворкінг

Присутність міжнародних гуманітарних організацій уможливила чітку фінансову підтримку – зокрема, для кластерних організацій із великих міст. Незабаром на національному рівні та в окремих провінціях з’явиться більше можливостей для отримання грантів. Особливою загрозою для неурядового середовища, яке представляють меншини та мігранти, є високі мінімальні суми таких грантів (наприклад, понад мільйон злотих). Цей вид конкурсу недоступний для невеликих ініціатив, які мають прямий контакт з бенефіціарами. Ми говорили про потенційне партнерство в рамках Коаліції, поділилися знаннями про майбутні грантові програми.

Ми наполегливо рекомендуємо вам поділитися своїми знаннями (падлет можна редагувати та доповнювати на регулярній основі)
padlet

fot. Adama Jaremko 

Recommended Posts