Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Oblicze III sektora w przeciągu ostatnich 10-ciu lat zaznało radykalnej zmiany na skutek trendów migracyjnych. Polska z kraju o ujemnym saldzie migracji zamieniła się w państwo przyciągające cudzoziemców, w szczególności obywateli Europy Wschodniej. Naturalną konsekwencją tych trendów jest rozwój aktywności obywatelskiej wśród nowych mieszkańców kraju, ale liderom nie zawsze wystarcza zasobów oraz wiedzy na temat funkcjonowania w obcym otoczeniu prawnym. Z drugiej strony organizacje mniejszości narodowych i etnicznych (obywateli polskich) doświadczają kryzysu organizacyjnego związanego z wypaleniem aktywistów, jednocześnie dysponując potencjałem lokalowym i instytucjonalnym. Podstawowe różnice między organizacjami tworzącymi ten krajobraz dotyczą ich profilu i zasięgu: inne są potrzeby i uwarunkowania prawne przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, inne zaś migrantów i migrantek.

Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) powstała, by połączyć potencjał obu środowisk. Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej liderów oraz organizacji mniejszościowych i migranckich w 4 województwach: dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim i podkarpackim. Oferta projektowa skierowana jest zarówno do podmiotów zarejestrowanych, jak i nieformalnych aktywistów. Pierwszym krokiem podjętym przez Koalicję jest rozpoznanie aktualnej sytuacji środowiska i barier w rozwoju, w szczególności w mniejszych miejscowościach wybranych regionów. W rezultacie diagnozy powstanie raport wraz z rekomendacjami dla lokalnych samorządów. Działania skupiają się na animowaniu partnerstwa na rzecz mniejszości i migrantów (międzyregionalne spotkania sieciujące), podnoszeniu kwalifikacji kadry pozarządowej (kurs animatorów mniejszości i migrantów, mentoring indywidualny dla 12 organizacji/liderów nieformalnych, inkubator inicjatyw dla aktywistów NGO) oraz promocji działań i organizacji z regionów (12 portretów filmowych, strona www Koalicji). Zwieńczeniem projektu będzie Forum Partnerstwa i Integracji KOMM.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4-ech organizacji z różnych regionów Polski: Kalejdoskop Kultur (Wrocław), Fundacji Nasz Wybór (Warszawa), Fundacja Zustricz (Kraków) oraz przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Liczymy, że w długofalowej perspektywie KOMM, dzięki różnorodnym doświadczeniom organizacji partnerskich oraz rozbudowanym sieciom lokalnych powiązań stanowić będzie ogólnopolską sieć NGO mniejszości i migrantów i stanie silnym głosem środowiska.

Diagnoza sytuacji organizacji mniejszościowych i migranckich

W ramach diagnozy chcemy poznać bieżącą sytuację organizacji i liderów w poszczególnych województwach , a także zidentyfikować bariery, z którymi zmagają się w swojej działalności oraz potrzeby i pomysły na dalszy rozwój. Diagnoza w postaci raportu zostanie przedstawiona w poszczególnych województwach oraz samorządach objętych działaniem.

Strategiczne spotkania sieciujące

Chcemy, by projekt KOMM dał początek wspólnym działaniom w ramach nieformalnej koalicji, która wskazywać sposoby aktywizacji mniejszości narodowych i migrantów i której głos będzie istotnym punktem odniesienia w debacie publicznej. W trakcie projektu zorganizujemy spotkania sieciujące organizacji z poszczególnych regionów wsparcia oraz dla NGO, instytucji i grup nieformalnych zajmujących się wsparciem migrantów i migrantek.

Kurs animatorów mniejszości i migrantów

W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs dla początkujących liderów i liderek ze środowisk migranckich i mniejszościowych  (15 osób, 5 dni szkoleniowych). Organizacją kursu i rekrutacją zajmuje się Związek Ukraińców w Polsce – Oddział w Przemyślu. Program kursu uwzględnia specyfikę działalności w środowisku wielokulturowym oraz zagadnienia z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej, teorii procesów grupowych, mediacji, animacji lokalnych środowisk czy organizacji wydarzeń. Kurs prowadzony będzie interaktywną metodą warsztatową (w razie konieczności online) przez absolwentów Szkoły Liderów PAFW, animatorów, edukatorów i działaczy społecznych z doświadczeniem pracy w środowisku wielokulturowym.

Mentoring liderów formalnych i nieformalnych

Mentoringiem zostanie objętych 12 organizacji. Będzie on prowadzony w oparciu o indywidualną diagnozę, w formie wyboru zadań rozwojowych i wsparcia w ich realizacji. Organizacją i rekrutacją zajmuje się Fundacja Zustricz.

Inkubator Inicjatyw Migrancko-Mniejszościowych

Inkubator służy wsparciu nowych członków koalicji, czyli nieformalnych grup, lokalnych liderów lub organizacji w zdobyciu praktycznych kompetencji (rejestracja organizacji, stworzenie strony www, współorganizacja wydarzeń). Rekrutacja do udziału w Inkubatorze zostanie zorganizowana przez partnerów projektu dla lokalnych  inicjatyw z każdego z regionów. Realizację tego działania koordynuje Fundacja Nasz Wybór.

Filmowe portrety organizacji

W ramach działania powstanie 12 filmów portretujących zespół i środowisko działania dwunastu różnych organizacji lub grup nieformalnych. Filmy będą wykorzystywane w promocji inicjatyw mniejszościowych i migranckich.

Forum Partnerstwa i Integracji

Celem Forum będzie podsumowanie pracy w projekcie, umocnienie nawiązanych kontaktów i relacji oraz stworzenie platformy służącej dalszej współpracy organizacji. Jego efektem będzie wypracowanie rekomendacji do dalszych działań koalicji na okres 3 lat od zakończenia projektu. Forum skierowane jest do działaczy i animatorów organizacji mniejszościowych i migranckich. Zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w działaniach  koalicji. Wydarzenie odbędzie się w Domu Ukraińskim w  Przemyślu, a jego organizację koordynuje Związek Ukraińców w Polsce.