XXXII Forum Ekonomiczne

XXXII Forum Ekonomiczne, Karpacz, 5-7 września 2023 r.

Zapraszamy na pierwsze z cyklu wydarzeń o charakterze rzeczniczym organizowane przez Koalicję przy wsparciu National Democratic Institute for International Affairs.

Chcemy, aby głos mniejszości i migrantów był słyszalny, dotyczy to wszak naszych praw i naszego uczestnictwa w sferze społecznej. Koalicja będzie obecna podczas tegorocznego  XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, 5-7 września 2023 roku. Zapraszamy na debatę pt.

 

Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji  – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Wyraźne powiązanie migracji z kompetencjami państw narodowych warunkowało przez długi czas postrzeganie miast jako mniej istotnego aktora w zarządzaniu polityką integracyjną. Jednocześnie zauważamy obecnie w Polsce wzrost znaczenia poziomu lokalnego w tworzeniu polityk integracyjnych. Jest to naturalną konsekwencją faktu, że to właśnie władze samorządowe stykają się bezpośrednio ze swoimi mieszkańcami, których coraz liczniejszą grupę stanowią migranci. To właśnie władze lokalne współpracują ze skoncentrowanym na danym terenie środowiskiem mniejszości narodowych i etnicznych.  Wielopoziomowe zarządzanie, współpraca aktorów publicznych i niepublicznych, wzajemne powiązanie poziomów polityki, obecność struktur ponadnarodowych i organizacji międzynarodowych wchodzących w relacje z władzami regionalnymi i lokalnymi, zyskuje na znaczeniu wobec nowych wyzwań integracyjnych, a szczególną rolę pełni obecnie – w trakcie pełnowymiarowej agresji rosyjskiej w Ukrainie.

W rozmowie wezmą udział:

Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego  

Bartłomiej Ciążyński – Wiceprezydent Wrocławia, wiceprezydent Europejskiej Koalicji Przeciwko Rasizmowi (ECCAR)

Astrid Castelein  – Dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Krakowie

Myrosława Keryk –  Prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”, Koalicja Organizacji

Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Igor Horków –  Przewodniczący Zarządu Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński w Przemyślu, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Mariola Abkowicz –  Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, Członkini Komisji

Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Moderator: Olga Chrebor, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Multi-level governance of integration policy – refugees, migrants, national and ethnic minorities in Poland.

For a long time, migration was an exclusive domain of nation states and cities were perceived as less important actors in integration policies. At the same time, the current state of integration policies in Poland shows the role of the local government level in creating integration policies. It is a natural consequence of the fact that it is the local authorities that come into direct contact with their residents, whose growing number are migrants. It is the local authorities that cooperate with the locally settled national and ethnic minorities. Multi-level governance, cooperation of government and non-governmental organizations and actors, different levels of power, the presence of international structures and organizations entering into relations with regional and local authorities, is gaining importance in the face of new integration challenges.  Especially now, when we are facing the full-scale Russian aggression against Ukraine, a multi-level governance plays a special role.

Krzysztof Maj – Member of the Board of the Lower Silesian Voivodeship

Bartłomiej Ciążyński – Deputy Mayor of Wrocław, ECCAR Vice President (European Coalition of Cities against Racism)

Astrid Castelein  – Head of UNHCR Sub-Office Krakow

Myrosława Keryk –  President of the „Nasz Wybór” Foundation, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM)

Igor Horków – President of Przemyśl branch of Związek Ukraińców w Polsce, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM)

Mariola Abkowicz –  President of Związek Karaimów Polskich,  Member of the Joint Commission of the Government and National and Ethnic Minorities, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM) 

Moderator: Olga Chrebor, Mayor of Wroclaw’s Plenipotentiary for Residents of Ukrainian Descent, President of Kaleidoscope of Cultures Foundation, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM)

 


 

Panel realizowany jest w ramach projektu Coalition of Migrant and Minority Organizations KOMM przy wsparciu National Democratic Institute for International Affairs (umowa nr No. 23-22213A-CER.0-2646)

0 Comments

No Comment.