WZMOCNIANIE SPOŁECZNOŚCI UCHODŹCÓW

W ramach Summit W4UA w Rzeszowie z inicjatywy Związku Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl odbył się panel dyskusyjny: WZMOCNIANIE SPOŁECZNOŚCI UCHODŹCÓW – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO I PROMOWANIE INTEGRACJI w ramach Summit The World for Ukraine The Roadmap to freedom and recovery.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 10 milionów Ukraińców – mężczyzn, kobiet i dzieci – uciekło do krajów sąsiadujących i nie tylko. Chociaż wielu zdecydowało się wrócić do domu po ustabilizowaniu się linii frontu, znaczna liczba pozostaje za granicą. Duża grupa, która pozostaje w rozdwojeniu, między swoją ojczyzną a krajem przyjmującym, na nowo definiuje tradycyjne rozumienie statusu „uchodźcy” i diaspory. Uznając siłę, odporność i umiejętności Ukraińców, panel ten koncentruje się na strategiach integracji w społecznościach przyjmujących, jednocześnie odnosząc się do dylematu państwa ukraińskiego dotyczącego pragnienia powrotu swoich obywateli/ek do domu.

Osoby uczestniczące w panelu:

 •  Konrad Fijołek Prezydent miasta Rzeszowa
 • Edwin Bendyk – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego
 • Anna Dąbrowska – prezeska Homo Faber z Lublina
 • Igor Horków – Przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce
 • Grzegorz Gruca – Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej
 • Eva Hussain – Dyrektor Relationship & Growth w Polaron
 • Prowadząca: Martyna Bogaczyk – Prezeska Fundacji Edukacja dla Demokracji

Więcej informacji:  w4ua.com

В рамках Summit W4UA в Жешуві, з ініціативи Związku Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl, відбулася панельна дискусія «ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАД БІЖЕНЦІВ – ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СПРИЯННЯ ІНТЕГРАЦІЇ» в рамках Саміту Summit The World for Ukraine The Roadmap to freedom and recovery.

Після російського вторгнення в Україну понад 10 мільйонів українців – чоловіків, жінок і дітей – втекли до сусідніх країн та за їх межі. Хоча багато хто вирішив повернутися додому після умовної стабілізації лінії фронту, значна кількість залишається за кордоном. Велика група, яка залишається між своєю батьківщиною та приймаючою країною, переосмислює традиційне розуміння статусу «біженця» та діаспори. Визнаючи силу, стійкість і вміння українців, ця панель зосереджується на стратегіях інтеграції в приймаючих громадах, одночасно розглядаючи дилему української держави щодо бажання її громадян повернутися додому.

Учасники панелі:

 • Конрад Фійолек мер міста Жешув
 • Едвін Бендик – Президент Фундації Стефана Баторія
 • Анна Домбровська – президентка Homo Faber з Любліна
 • Ігор Горків – голова Перемишльського відділення Об’єднання українців у Польщі
 • Гжегож Груца – віце-президент Польської гуманітарної акції
 • Єва Хуссейн – директор Relationship & Growth компанії Polaron
 • Ведуча: Мартина Богачик – президентка фонду «Освіта для демократії».

Більше інформації: w4ua.com