Wnioski z panelu Koalicji podczas Forum

Po Forum Ekonomicznym pozostawiamy Was z pytaniem: co do jakich elementów polityki migracyjnej (np. kwestii ochrony cudzoziemców, polityki wizowej, ochrony granic, reemigracji, migracji zarobkowej) i integracyjnej możliwy jest konsensus polityczny?
 
Jako Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich zaprosiliśmy przedstawicieli administracji regionalnej Dolny Śląsk, miasta Wroclaw [Wroclove] oraz pozarządowych organizacji krajowych Ukraiński Dom / Український Дім, Narodnyj Dim – Dom Ukraiński, Związek Karaimów Polskich i międzynarodowych UNHCR Polska do wspólnej dyskusji na temat wielopoziomowego zarządzania polityką integracyjną.
 
Od 24 lutego 2022 roku, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,38 mln obywateli Ukrainy – do Ukrainy wróciło 7,54 mln osób. 
 
W samym tylko Wrocławiu szacuje się, że liczba obywateli Ukrainy wynosi ok. 180 000, z czego 80 000 to osoby, które przybyły do Wrocławia po 24.02.2022 r. Jednocześnie we Wrocławiu mieszkają obywatele 120 krajów świata, od wielu lat Dolny Śląsk zamieszkują też Łemkowie, Karaimowie, Tatarzy, Grecy i inne mniejszości.
 
 • Podczas rozmowy Mariola Abkowicz zwróciła uwagę, że przedstawiciele grup mniejszości narodowych i etnicznych tradycyjnie zamieszkujący Polskę czują się pominięci przez decydentów w obliczu kryzysu uchodźczego. Paneliści podkreślali, że polityka migracyjna powinna uwzględniać potrzeby i perspektywę zarówno mniejszości narodowych, jak i migrantów.
 • Dyskutowaliśmy o osiągnięciach i rezultatach działań podejmowanych na różnych szczeblach administracji przez Krzysztof Maj – Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Bartłomiej Ciążyński – Wiceprezydent Wrocławia na rzecz integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, roli i narzędziach organizacji międzynarodowych, m. in. takich jak Agendy i Agencje ONZ UNHCR, the UN Refugee Agency UNICEF Poland w procesie „negocjowania z samorządami” lokalnej polityki integracyjnej, a także o wyzwaniach i potrzebach organizacji mniejszościowych i migranckich. Pomimo tworzenia lokalnych strategii integracji w miastach i regionach ich efektywność jest zróżnicowana. Włączająca polityka migracyjna na poziomie narodowym jest niezbędna, aby wesprzeć programy i polityki realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym.
 • Astrid Castelein z krakowskiego biura UNHCR zaznaczała, że aby uzyskać długofalowe efekty politykę integracyjną należy budować partycypacyjnie, inkluzyjnie, z uwzględnieniem kwestii tożsamościowych i balans różnorodności.
 • I…pieniądze, bez pieniędzy się nie obejdzie – zgodzili się wszyscy paneliści. Polityka integracyjna kosztuje, ale to inwestycja w przyszłość i budowanie wspólnoty.
W Polsce jest obecnie 463 tys. ukraińskich dzieci, z czego jedynie 170 tys. uczęszcza do polskich szkół! Większość pozostająca poza polskim systemem edukacyjnym, kontynuuje naukę on-line w Ukrainie. Większość uchodźców, która przybyła po 24.02.2023 deklaruje powrót do Ojczyzny, ale trudno przewidzieć jak długo może trwać konflikt zbrojny. Zatem szczególnym wyzwaniem na najbliższy czas będzie zadbanie o dobrostan ukraińskich dzieci pozostających w zdalnym systemie edukacji.
 
W ubiegłym roku po Forum Ekonomicznym Prezeska wróciła z głębokim przekonaniem, że jest nas – przedstawicielek i przedstawicieli ngo stanowczo za mało podczas tego wydarzenia. Postanowiliśmy w tym roku dołożyć pozarządowo-samorządowo-międzynarodową cegiełkę do programu i wraz z Koalicją Organizacji Mniejszościowych i Migranckich zorganizowaliśmy debatę «Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji – uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce».
 
W rozmowie wzięli udział:
Krzysztof Maj- Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Bartłomiej Ciążyński – Wiceprezydent Wrocławia, wiceprezydent Europejskiej Koalicji Przeciwko Rasizmowi (ECCAR). Wroclaw [Wroclove]
Astrid Castelein – Dyrektor Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Krakowie. UNHCR, the UN Refugee Agency
Myrosia Keryk – Prezeska Zarządu Ukraiński Dom / Український Дім, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Ukraiński Dom / Український Дім
Igor Horków – Przewodniczący Zarządu Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Narodnyj Dim – Dom Ukraiński, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Narodnyj Dim – Dom Ukraiński
Mariola Abkowicz – Przewodniczącalny Zarządu Związek Karaimów Polskich, Członkini Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Związek Karaimów Polskich
Moderator: Olga Chrebor Pełnomocnik Prezydenta ds. UAinWro, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM). Kalejdoskop Kultur
 
Panel zrealizowano przy wsparciu National Democratic Institute/ KOMM tworzą: Narodnyj Dim – Dom Ukraiński / Ukraiński Dom / Український Дім/ Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz / Kalejdoskop Kultur

Після завершення Економічного форуму ми залишаємо вас з питанням, на яких аспектах міграційної політики (наприклад, захист іноземців, візова політика, охорона кордонів, рееміграція, трудова міграція) та політики інтеграції можливий політичний консенсус?

Як Коаліція організацій меншин та мігрантів (KOMM), ми запросили представників регіональної адміністрації Нижньої Сілезії, міста Вроцлав та неурядових національних організацій “Український дім”, “Народний дім”, Об’єднання польських караїмів та міжнародного представництва UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) у Польщі до спільної дискусії про багаторівневе управління інтеграційною політикою. 

Станом на 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнуло 9,38 мільйона громадян України – 7,54 мільйона осіб повернулися в Україну. Тільки у Вроцлаві кількість громадян України оцінюється приблизно в 180 000 осіб, з яких 80 000 – це ті, хто прибув до Вроцлава після 24.02.2022. Водночас у Вроцлаві проживають громадяни зі 120 країн світу, а впродовж багатьох років Нижню Сілезію також населяють лемки, караїми, татари, греки та інші меншини.

 • Під час дискусії Mariola Abkowicz зазначила, що представники національних та етнічних меншин, які традиційно проживають у Польщі, відчувають себе обділеними увагою з боку осіб, які приймають рішення, в умовах кризи біженців.  Учасники дискусії підкреслили, що міграційна політика повинна враховувати потреби та перспективи як національних меншин, так і мігрантів.
 • Ми обговорили досягнення та результати дій, вжитих на різних рівнях управління з Кшиштоф Май (правління Нижньосілезького воєводства) та Бартомєй Чонжинський – (заступник мера Вроцлава) щодо соціально-економічної інтеграції громадян третіх країн, роль та інструменти міжнародних організацій, таких як UNHCR, UNICEF в Польщі у процесі “переговорів з місцевими органами влади” щодо місцевої інтеграційної політики, а також виклики та потреби організацій національних меншин та мігрантів. Незважаючи на створення місцевих інтеграційних стратегій у містах і регіонах, їхня ефективність є різною. Інклюзивна міграційна політика на національному рівні необхідна для підтримки програм і стратегій, що реалізуються на регіональному та місцевому рівнях.
 • Астрід Костеляйн з офісу UNHCR у Кракові зазначила, що для досягнення довгострокових результатів, інтеграційну політику необхідно будувати за участю всіх зацікавлених сторін, враховуючи питання ідентичності та збалансовуючи різноманітність. 
 • І… фінансові ресурси є необхідні – цю точку зору підтримали всі учасники дискусії.

Інтеграційна політика потребує фінансових витрат, але це вклад у майбутнє та її формування. 

Наразі в Польщі проживає 463 000 українських дітей, з яких лише 170 000 відвідують польські школи! Більшість з них, які залишаються поза польською системою освіти, продовжують навчання онлайн в Україні. Більшість біженців, які прибули після 24.02.2023, заявляють про бажання повернутися на батьківщину, але важко передбачити, як довго може тривати збройний конфлікт. Тож особливим викликом на найближче майбутнє стане турбота про добробут українських дітей, які залишаються в системі дистанційної освіти.

Минулого року після Економічного форуму Президент повернувся з глибоким переконанням, що нас, представників неурядових організацій, було занадто мало на заході. Цього року ми вирішили додати до програми неурядовий та міжнародний внесок і разом з Коаліцією організацій меншин та мігрантів організували дебати “Багаторівневе управління інтеграційною політикою – біженці, мігранти, національні та етнічні меншини в Польщі”.

У дискусії взяли участь:

Кшиштоф Май – Правління Нижньосілезького воєводства

Бартомєй Чонжинський – заступник мера

Вроцлава, віце-президент Європейської коаліції проти расизму (ECCAR). 

Астрід Костеляйн – Голова офісу Управління Верховного комісара у справах біженців (UNHCR) у Кракові.

Мирослава Керик – Голова правління Українського дому у Варшаві, Коаліція організацій національних меншин та мігрантів (КОММ). 

Ігор Горків – Голова правління Перемишльського відділу Об’єднання українців у Польщі, “Народний дім” / “Український дім”, Коаліція організацій меншин та мігрантів (KOMM). 

Маріола Абкович – Голова правління Об’єднання польських караїмів, член Спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин, Коаліція організацій меншин і мігрантів (KOMM). 

Модератор: Ольга Хребор Уповноважена мера Вроцлава у справах мешканців українського походження, президент Фундації “Калейдоскоп культур”, директор Департаменту культури Нижньосілезького маршалківського управління, Коаліція організацій меншин та мігрантів (KOMM). 

Панель була реалізована за підтримки Національного демократичного інституту. 

KOMM утворена: Український дім у Варшаві / Фундація Зустріч / Калейдоскоп культур / Український народний дім у Перемишлі

We leave you with a question after the Economic Forum – on what elements of migration policy (e.g. protection of foreigners, visa policy, border protection, re-emigration, economic migration) and integration policy is a political consensus possible?

As the Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM), we invited representatives of the regional administration of Lower Silesia, the city of Wroclaw and non-governmental national organizations Ukrainian House, Association of Ukrainians in Poland Branch in Przemyśl, the Union of Polish and international Karaims, UNHCR Poland to a joint discussion on the multi-level management of integration policy.

Since February 24, 2022, 9.38 million Ukrainian citizens have crossed the Polish-Ukrainian border – 7.54 million people have returned to Ukraine.

In Wrocław alone, it is estimated that the number of Ukrainian citizens is approximately 180,000, of which 80,000 are people who arrived in Wrocław after February 24, 2022. At the same time, citizens of 120 countries around the world live in Wrocław, and have also been living in Lower Silesia for many years Lemkos, Karaims, Tatars, Greeks and other minorities.

 • During the conversation, Mariola Abkowicz pointed out that representatives of national and ethnic minority groups traditionally living in Poland feel left out by decision-makers in the face of the refugee crisis. The panelists emphasized that migration policy should take into account the needs and perspectives of both national minorities and migrants.
 • We discussed the achievements and results of activities undertaken at various levels of administration by Krzysztof Maj – the Board of the Lower Silesian Voivodeship and Bartłomiej Ciążyński – Vice-President of Wrocław for the socio-economic integration of third-country nationals, the role and tools of international organizations, including: such as UN Agencies and Agencies UNHCR, UNICEF in the process of “negotiating with local governments” of local integration policy, as well as about the challenges and needs of minority and migrant organizations. Despite the creation of local integration strategies in cities and regions, their effectiveness varies. Inclusive migration policies at the national level are necessary to support programs and policies implemented at regional and local levels.
 • Astrid Castelein from the Krakow office of UNHCR emphasized that in order to obtain long-term effects integration policy should be built participatively, inclusively, taking into account identity issues and balance of diversity.
 • And… money, you can’t do without money – all the panelists agreed.

Integration policy costs money, but it is an investment in the future and building a community.

There are currently 463,000 in Poland. Ukrainian children, of which only 170 thousand attends Polish schools! Most of those who remain outside the Polish educational system continue their education online in Ukraine. Most refugees who arrived after February 24, 2023 declare to return to their homeland, but it is difficult to predict how long the armed conflict may last. Therefore, a special challenge for the near future will be to ensure the well-being of Ukrainian children in the distance education system.

Last year, after the Economic Forum, the President came back with the deep conviction that there were definitely too few of us – NGO representatives – at this event. This year, we decided to make a non-governmental, local government and international contribution to the program and, together with the Coalition of Minority and Migrant Organizations, we organized a debate on “Multi-level management of integration policy – refugees, migrants, national and ethnic minorities in Poland”.

The conversation was attended by:

Krzysztof Maj – Board of the Lower Silesian Voivodeship.

Bartłomiej Ciążyński – vice-president of the European Coalition Against Racism (ECCAR).

Astrid Castelein – Director of the Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Krakow. UNHCR, the UN Refugee Agency

Myrosia Keryk – President of the Management Board of Ukrainian House ,Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM).

Igor Horków – Chairman of the Management Board of the Przemyśl Branch of the Union of Ukrainians in Poland, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM).

Mariola Abkowicz – Chairman of the Board of the Association of Polish Karaims, Member of the Joint Commission of the Government and National and Ethnic Minorities, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM). Association of Polish Karaites.

Moderator: Olga Chrebor – Plenipotentiary of the Mayor of Wrocław for Residents of Ukrainian Origin, President of the Kalejdoskop Kultur Foundation, Director of the Culture Department of the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodeship, Coalition of Minority and Migrant Organizations (KOMM). Kaleidoscope of Cultures

The panel was carried out with the support of the National Democratic Institute / KOMM consists of: Ukrainian House /Association of Ukrainians in Poland Branch in Przemyśl / Ukrainian Club in Krakow – Zustrich Foundation / Kalejdoskop Kultur.