Koalicja KOMM kontynuuje swoją pracę

Pozarządowe organizacje mniejszościowe i migranckie są kluczowym elementem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podstawowe różnice między organizacjami tworzącymi ten krajobraz dotyczą ich profilu i zasięgu: inne są potrzeby i uwarunkowania prawne przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, inne zaś migrantów i migrantek. Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) pozwala „spotkać się” liderom obu tych środowisk. Jesteśmy przekonane i przekonani, że istniejące różnice w priorytetach, zasobach i potrzebach różnych organizacji i grup nieformalnych nie muszą być przeszkodą we współpracy. 

W ciągu dwóch lat trwania projektu poczyniliśmy już znaczące postępy. Dzięki analizie potrzeb, mentoringowi i poprawie komunikacji udało nam się stworzyć platformę do wspólnych działań.
Dlatego z przyjemnością informujemy, że nasza praca jest kontynuowana i Fundacja Kalejdoskop Kultur wraz z Ukraińskim Domem z Warszawy,  przemyskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce, krakowską Fundacją Zustricz, przy wsparciu NDI będzie nadal wspierać mniejszości i migrantów w ramach projektu KOMM.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2024 r. W tym okresie chcemy skupić się na: 

 • Wzmocnieniu Koalicji Organizacji Mniejszości i Migrantów pod względem komunikacyjno-organizacyjnym oraz podniesieniu kompetencji rzeczniczych Koalicji.
 • Wzmocnieniu kompetencji członków Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (КОММ) w zakresie współpracy z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi (w szczególności w kontekście formułowania lokalnych i krajowych polityk integracyjnych oraz decyzji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych).

Pierwsze dwa ważne wydarzenia organizowane przez partnerów Koalicji Organizacji Mniejszości i Migrantów (КОMM) zaplanowane są na jesień. Przygotowujemy się do udziału w konferencjach, gdyż wspólnie z naszymi partnerami chcemy współtworzyć debatę publiczną w Polsce. Chcemy, aby głos mniejszości i migrantów był słyszalny, dotyczy to wszak naszych praw i naszego uczestnictwa w sferze społecznej. Koalicja będzie obecna z własnymi gośćmi i panelami dyskusyjnymi podczas ważnych wydarzeń i konferencji, takich jak:

 • XXXII Forum Ekonomiczne, Karpacz, 5-7 września 2023 roku.

Panel: Wielopoziomowe zarządzanie polityką integracji uchodźcy, migranci, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

Nawiązaliśmy współpracę z partnerami i weźmiemy udział w tej dyskusji, aby dać głos mniejszościom (6 września o 14:55).

 • Dolnośląski Kongres Kultury, 13-14 października 2023, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Piłsudskiego 64a, Wrocław. W ramach konferencji chcemy włączyć ukraińskich artystów (pitching) oraz porozmawiać o uczestnictwie i organizacji kultury z perspektywy potrzeb mniejszości i migrantów.

Jesteśmy zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w tych wydarzeniach, aby pokazać znaczenie i wsparcie głosów mniejszości i migrantów w Polsce. 

W ramach naszego projektu powstał stały sekretariat KOMM odpowiedzialny za koordynację i skuteczną komunikację w ramach naszej koalicji.

Kontakt do koordynatora: 

Yuliia Soroka Koordynator Sekretariatu (KOMM)

E-mail: j.soroka@kalejdoskopkultur.pl

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z Koalicją prosimy o kontakt z sekretariatem.

The KOMM coalition continues its work!

Non-governmental organizations of minorities and migrants are an important element of civil society in Poland. The main differences between the organizations that shape this landscape are their specific profile and reach: the needs and legal conditions of representatives of national and ethnic minorities differ, as well as the needs of male and female migrants. The Coalition of Minority and Migrant Organizations (COMM) creates an opportunity for the leaders of both these communities to meet.

We believe that existing differences in priorities, resources and needs of different organizations and informal groups should not become an obstacle to cooperation.During the two years of work on the project, we have already made significant progress. By analyzing needs, providing mentoring support and improving communication links, we managed to create a platform for joint action. Therefore, we are happy to announce that our work continues, and Fundacja Kalejdoskop Kultur, together with our partners Ukrainian House from Warsaw, Przemyśl branch of the Association of Ukrainians in Poland, the Meeting Foundation from Krakow and with the support of NDI, we continue to provide support to minorities and migrants within of the KOMM project.

This project will last until June 30, 2024, and during this period we have set the following goals:

 • Strengthening the communication and advocacy potential of the Coalition of Minority and Migrant Organizations.
 • Increasing the competences of the members of the Coalition of Minority and Migrant Organizations of the COMM in the field of cooperation with local, regional and national authorities (in particular, in the context of the formation of local and national integration policies and decisions regarding national and ethnic minorities).

The first two important events for the Coalition of Minority and Migrant Organizations (COMM) are planned for the fall, and as part of the project, we are preparing to participate in conferences where we, together with our partners, will participate in the following events:

 • The discussion «Multilevel management of integration policy – refugees, migrants, national and ethnic minorities in Poland» will be held at the XXXII Economic Forum in the city of Karpacz, from September 5 to 7, 2023. We will join together with partners to take part in this debate and express the voice of minorities (September 6 at 14:55).
 • Lower Silesian Culture Congress, October 13-14, 2023, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Piłsudskiego 64a, Wrocław. This event will also be an important event where we and our partners will discuss various aspects related to culture and minorities.

We aim to actively participate in these events to demonstrate the importance and support of the voice of minorities and migrants in Poland.

As part of our project, together with our partners, we implemented a permanent COMM Secretariat responsible for coordination and effective communication within our Coalition. Contacts of the coordinator:

Yuliya Soroka — coordinator of the Secretariat (COMM)

Email: j.soroka@kalejdoskopkultur.pl

For questions or comments, please contact the contact person.

Коаліція КОММ продовжує свою роботу!

Неурядові організації меншин та мігрантів є важливим елементом громадянського суспільства в Польщі. Основні відмінності між організаціями, що формують цей ландшафт, полягають в  їхньому специфічному профілі та охопленні: потреби та правові умови представників національних та етнічних меншин відрізняються, а також відрізняються потреби мігрантів – чоловіків та жінок. Коаліція організацій меншин та мігрантів (КОММ) створює можливість для зустрічі лідерів обох цих спільнот. Ми віримо, що наявні різниці в пріоритетах, ресурсах та потребах різних організацій та неформальних груп не повинні стати перешкодою для співпраці.

Протягом двох років роботи над проектом, ми вже здійснили значний прогрес. Шляхом аналізу потреб, надання менторської підтримки та покращення комунікаційних зв’язків, нам вдалося створити платформу для спільних дій. Тому ми з радістю повідомляємо, що наша робота продовжується, і Fundacja Kalejdoskop Kultur разом з нашими партнерами Український дім з Варшави, Перемишльське відділення Об’єднання українців у Польщі, Фундація Зустріч з Кракова та за підтримки NDI ми продовжуємо надавати підтримку меншинам та мігрантам в рамках проекту КОММ.

Цей проект триватиме до 30 червня 2024 року, і протягом цього періоду ми визначили наступні цілі:

 • Зміцнення комунікаційного та адвокаційного потенціалу Коаліції організацій меншин та мігрантів.
 • Підвищення компетенцій членів Коаліції організацій меншин та мігрантів КОММ у сфері співпраці з місцевими, регіональними та національними органами влади (зокрема, в контексті формування місцевої та національної інтеграційної політики та рішень щодо національних та етнічних меншин).

Перші дві важливі події для Коаліції організацій меншин та мігрантів (КОММ) заплановані на осінь, і в рамках проекту ми готуємося до участі в конференціях, на яких ми спільно з нашими партнерами візьмемо участь у наступних заходах:

 • Дискусія “Багаторівневе управління інтеграційною політикою – біженці, мігранти, національні та етнічні меншини в Польщі” відбудеться на XXXII Економічному форумі у місті Карпач, з 5 по 7 вересня 2023 року. Ми об’єднались з партнерами та візьмемо участь у цій дискусії щоб висловити голос меншин (6 вересня о 14:55).
 • Нижньосілезький конгрес культури, 13-14 жовтня 2023 року, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Piłsudskiego 64a, Wrocław.  Ця подія також буде важливим заходом, на якому ми разом з партнерами обговоримо різноманітні аспекти, пов’язані з культурою та меншинами.

Ми прагнемо до активної участі у цих заходах, щоб продемонструвати важливість та підтримку голосу меншин та мігрантів у Польщі.

У рамках нашого проекту, разом з партнерами, ми впровадили постійний Секретаріат КОММ, що відповідає за координацію та ефективну комунікацію всередині нашої Коаліції. Контакти координатора:

Юлія Сорока координаторка Секретаріату (КОММ)

Електронна пошта: j.soroka@kalejdoskopkultur.pl

Із запитаннями чи коментарями звертайтеся до контактної особи.

0 Comments

No Comment.