I Spotkanie Sieciujące KOMM już 15 czerwca – zapraszamy!

Jesteś liderką lub liderem nieformalnej grupy reprezentującej migrantów, mniejszość etniczną lub narodową? A może działasz w doświadczonej organizacji pozarządowej migrantów, migrantek lub tzw. „ustawowych” przedstawicieli mniejszości? Czas połączyć siły! Mamy różne zasoby kadrowe, lokalowe, często różne potrzeby i perspektywy. Chcemy stworzyć przestrzeń współpracy i wymiany, bo razem możemy więcej!

Już 15 czerwca 2021 o godz. 15.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie sieciujące powstającej Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich.


🇺🇦 Українська нижче 👇  English below 🇬🇧


 

Organizacje pozarządowe migrantów i migrantek, a także lokalne zrzeszenia i grupy osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych napotykają na różne wyzwania: od problemów lokalowych, przez kwestie związane z możliwościami kadrowymi i kompetencyjnymi, promocyjnymi, aż po zmagania z finansowaniem bieżących działań. Stworzenie wspólnej platformy, która pomagałaby w nagłaśnianiu naszych inicjatyw i kierunków rozwoju oraz stymulowała współpracę między środowiskiem mniejszości „ustawowych”, czyli obywateli Polski i migrantów to  główny cel powołania Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich. Razem możemy więcej! Razem nasz głos będzie wyraźnie słyszalny!

Oferta dla NGO i liderów, którzy dołączą do Koalicji dostępna jest tutaj »»»

Pierwsze spotkanie powstającej koalicji odbędzie się 15 czerwca 2021, o godzinie 15:00 na platformie Zoom. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowyNie musisz należeć do formalnej organizacji, wystarczy, że działasz w ramach lub na rzecz grupy złożonej z migrantów i migrantek lub przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Podczas pierwszego spotkania chcemy:

  • poznać się nawzajem: podzielić potrzebami, perspektywami i oczekiwaniami wobec Koalicji,
  • przedstawić ofertę Koalicji, z której możecie skorzystać w ciągu najbliższych 2 lat, by wzmocnić swoje organizacje, podnieść kompetencje liderów, promować swoje inicjatywy a także je sfinansować!
  • wypracować podstawowe zasady funkcjonowania Koalicji oraz jej cele długofalowe.

Wierzymy mocno, że możemy stworzyć ogromną, ogólnopolską sieć wsparcia mniejszości i migrantów, która pozwoli nam lepiej współpracować i osiągać nasze społeczne cele.

Aby otrzymać link do spotkania, prosimy o wypełnienie formularza 

👉 forms.gle/5uGYQEZ8LEUE8Kta6

Zapraszamy!

Spotkania Koalicji odbywać się będą w języku polskim, ale jeśli nie władasz nim na poziomie wystarczającym na udział w spotkaniu – zgłoś nam taką potrzebę. Zastanowimy się jak umożliwić Ci komfortowy udział.

W razie pytań uzupełniających – pisz: lesya@kalejdoskopkultur.pl


🇺🇦 Ви – лідерка чи лідер неформальної групи, яка представляє мігрантів або етнічну чи національну меншину? А може, працюєте в досвідченій неурядовій організації мігрантів, мігранток або представників нацменшини? Час об’єднувати зусилля! У всіх нас є різні кадрові ресурси, приміщення, часто різні потреби та перспективи. Ми хочемо створити простір для співпраці та обміну, адже разом можемо зробити більше!

15 червня 2021 року о 15.00 запрошуємо вас на першу зустріч в мережі новостворюваної Коаліції організацій меншин та мігрантів.

Неурядові організації мігрантів та мігранток, а також місцеві ініціативи та групи осіб, що належать до національних та етнічних меншин стикаються з різними труднощами: від проблем з приміщенням, складнощами, пов’язаними з людськими ресурсами та компетенцією, рекламним просуванням своєї діяльності до «боротьби» за фінансування. Створення спільної платформи, яка допомогла б поширювати інформацію про наші ініціативи та напрямки розвитку і стимулювати співпрацю між середовищем нацменшин, тобто громадянами Польщі, та мігрантами – головна мета створення Коаліції організацій меншин та мігрантів. Разом ми можемо зробити більше! Разом наш голос буде гучнішим!

Пропозиція для неурядових організацій (НУО) та лідерів, які приєднаються до Коаліції, – доступна тут  (PL) »»»

Перша зустріч новостворюваної коаліції відбудеться 15 червня 2021 року о 15:00 на платформі Zoom. Щоб взяти у ній участь, потрібно лише заповнити форму зголошення (PL). Вам не потрібно належати до офіційної організації, достатньо, щоб ви діяли в групі, що складається з мігрантів та мігранток або представників та представниць національних і етнічних меншин.

Під час першої зустрічі ми плануємо:

  • познайомитись одні з одними: поділитися потребами, перспективами та очікуваннями щодо Коаліції,
  • презентувати можливості Коаліції, якими ви зможете користуватися впродовж наступних 2 років для зміцнення своїх організацій, підвищення компетенції лідерів, просування та фінансування ваших ініціатив!
  • опрацювати основні принципи діяльності Коаліції та її довгострокові цілі.

Запрошуємо!

Зустрічі Коаліції відбуватимуться польською мовою, але якщо ви не володієте нею на рівні, достатньому для участі у події, повідомте нас про це. Ми спробуємо знайти можливість, що дозволить вам взяти у ній зустріч.

У разі додаткових запитань, пишіть на адресу: lesya@kalejdoskopkultur.pl


🇬🇧  Are you a leader / member of informal group representing migrants or ethnic or national minority? Or maybe you work in an NGO of migrants or the so-called „official” minorities? It’s time to join forces! We have different human resources, premises, often different needs and perspectives. We want to create a space for cooperation and exchange, because together we can do more!

On June 15, 2021 at 15.00 we invite you to the first networking meeting of the emerging Coalition of Minority and Migrant Organizations.

 

Societies of migrants, as well as local associations and groups of people belonging to national and ethnic minorities face various challenges: from housing problems, through human resources, skills, promotion, to finance current activities. Creating a common platform that would help our initiatives and stimulate cooperation between the community of so-called „official” minorities and migrants is the main goal of establishing the Coalition of Minority and Migrant Organizations. Together we can do more: our voice could be clearly heard!

The offer available to NGOs and leaders who will join the Coalition is available here (PL) »»»

The first meeting of the emerging coalition will be held on June 15, 2021, at 3:00 p.m. on the Zoom platform. To take part in it, all you need to do is complete the application form (PL) or write to: lesya@kalejdoskopkultur.pl. You do not have to belong to a formal organization, it is enough that you act within or for a group of migrants or representatives of national and ethnic minorities.

During the first meeting, we want to:

  • get to know each other: share the needs, perspectives and expectations,
  • present the Coalition’s offer, which you can use in the next 2 years to strengthen your organizations, raise the competences of leaders, promote and finance your initiatives
  • work out the basic principles of Coalition and its long-term goals.

We strongly believe that we can create a huge, nationwide network of support for minorities and migrants, which will allow us to better cooperate and achieve our social goals. Coalition meetings will be held in Polishbut if you do not speak Polish at a level sufficient to participate in the meeting, please report it to us. We will consider how to enable you to participate comfortably.

In case of any questions – write to: lesya@kalejdoskopkultur.pl

0 Comments

No Comment.