DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY / НИЖНЬОСІЛЕЗЬКИЙ КОНГРЕС КУЛЬТУРИ

Ukraińcy w Polsce – konsumenci kultury, menedżerowie, twórcy, animatorzy, edukatorzy, kuratorzy, artyści, współtwórcy sektora kreatywnego!

Katarzyna Komar-Macyńska – Członkini Zarządu Oddziału Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu, Dom Ukraiński w Przemyślu, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) 

Oleksandra Iwaniuk  —  Fundacja Ukraiński Dom, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) 

Andrii Kudriashov —  Członek Rady Fundacji Zustricz, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM) 

Moderator: Olga Chrebor, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego, Prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

dacji Kalejdoskop Kultur, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Koalicja Organizacji Mniejszościowych i Migranckich (KOMM)

Od 24 lutego 2022 roku, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 9,38 mln obywateli Ukrainy — do Ukrainy wróciło 7,54 mln osób (dane Straży Granicznej). W samym tylko Wrocławiu szacuje się, że liczba obywateli Ukrainy wynosi ok. 180 000, z czego 80 000 to osoby, które przybyły do Wrocławia po 24 lutego 2022 r. Polskę zamieszkuje też tradycyjnie ukraińska mniejszość,  od wielu lat organizując flagowe wydarzenia kulturalne (zarówno o charakterze masowym jak Watra w Żdyni czy JarmarockFEST w Gdańsku, jak i odczyty literackie, konkursy, spektakle),  prowadząc własne placówki edukacyjne, zespoły taneczne, chóry,  kształcąc czołowe perły polskiej sceny muzyki rozrywkowej, adeptów szkół teatralnych i  filmowych. Potencjał tak liczebnej grupy odbiorców został dość szybko zauważony przez instytucje kultury i organizatorów życia kulturalnego w Polsce. Przez dłuższy czas jednak ukraińska społeczność była postrzegana przede wszystkim jako potencjalny nabywca usług kulturalnych — stawiano na włączanie w  zaplanowane już wydarzenia (np. emisja filmów w języku ukraińskim lub z ukraińskimi napisami, drukowanie ulotek i plakatów w cyrylicy, oprowadzania kuratorskie w języku mniejszości, dedykowane wydarzenia integracyjne). To oczywiście bardzo cenne i ważne działania.

Jednak zarówno w gronie ukraińskiej mniejszości, jak i ukraińskich migrantek/-ów i uchodźczyń/-ców znajdziemy przedstawicielki/li- przemysłu kreatywnego, rezydentki/-ów na uchodźstwie, organizatorki/-ów imprez masowych, animatorki/-ów, wyśmienite /-ych menedżerki/-ów, promotorki/-ów kultury ukraińskiej. Ukraińskie organizacje pozarządowe w Polsce pełnią funkcję pełnowymiarowych domów kultury, a bywa, że nawet instytucji artystycznych. Zatem podczas panelu, przy udziale samych zainteresowanych — chcemy porozmawiać o tym:

  • jakie potrzeby kulturalne mają sami przedstawiciele migrantów i mniejszości?
  • o tym co mogą zaoferować jako artyści, menedżerowie?
  • czego oczekują od decydentów i partnerów kulturalnej – instytucjonalnej i pozarządowej – większości społeczeństwa tzw. «przyjmującego»?
  • dlaczego mniejszościowe i migranckie organizacje pozarządowe wspierają i organizują wydarzenia artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne?

Podzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie funkcjonowania «ukraińskiej kultury» w Polsce. Postaramy się też zdradzić przedstawicielkom/-om dolnośląskiego sektora kultury: «jak sprawić, żeby Ukraińcy do nas przyszli»? 

13 października 2023 r., godz. 16.30

Wrocław (Dolnośląskie Centrum Filmowe, Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A)

DOLNOŚLĄSKI KONGRES KULTURY

Українці в Польщі — споживачі культури, менеджери, творці, аніматори, освітяни, куратори, митці, співтворці креативного сектору!

13 жовтня 2023 року, 16.30
Вроцлав (Нижньосілезький кіноцентр, вул. Юзефа Пілсудського 64А)

Катажина Комар-Мацинська — член правління Перемишльського відділення Об’єднання українців у Польщі, Українського дому в Перемишлі, Коаліції організацій меншин та мігрантів (KOMM) 

Олександра Іванюк — Фундація «Український дім», Коаліція організацій меншин та мігрантів (KOMM) 

Андрій Кудряшов — член правління Фонду «Зустріч», Коаліція організацій меншин та мігрантів (КОММ) 

Модератор: Ольга Хребор, Уповноважена мера Вроцлава у справах мешканців українського походження, президент Фундації «Калейдоскоп культур», директор Департаменту культури Нижньосілезького маршалківського управління, Коаліція організацій меншин та мігрантів (КОММ)

 

Станом на 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнуло 9,38 млн. громадян України — 7,54 млн повернулися в Україну (дані Прикордонної служби). Лише у Вроцлаві кількість громадян України оцінюється приблизно в 180 000 осіб, з яких 80 000 – це ті, хто прибув до Вроцлава після 24 лютого 2022 року. У Польщі також традиційно проживає українська меншина, яка протягом багатьох років організовує флагманські культурні заходи (як масового характеру, як-от «Ватра» у Жидові чи JarmarockFEST у Гданську, так і літературні лекції, конкурси та вистави), має власні навчальні заклади, танцювальні ансамблі, хори, виховує провідні перлини польської естради, адептів театральної та кіношколи. 

Потенціал такої великої аудиторії досить швидко був помічений культурними інституціями та організаторами культурного життя в Польщі. Однак тривалий час українська громада сприймалася передусім як потенційний покупець культурних послуг – акцент робився на включенні до вже запланованих заходів (наприклад, трансляція фільмів українською мовою або з українськими субтитрами, друк листівок та афіш кирилицею, кураторські екскурсії мовою меншини, спеціальні інтеграційні заходи). Очевидно, що це дуже цінні та важливі заходи.

Однак, як серед української меншини, так і серед українських мігрантів та біженців ми знаходимо представників креативної індустрії, резидентів у вигнанні, організаторів масових заходів, аніматорів, чудових менеджерів, промоутерів української культури. Українські громадські організації в Польщі функціонують як повноцінні громадські центри, а подекуди навіть як мистецькі інституції. 

Отже, під час панелі, за участі самих зацікавлених сторін — ми хочемо поговорити про те:

  • Які культурні потреби мають самі представники мігрантів та меншин?
  • Що вони можуть запропонувати як митці, менеджери?
  • Чого вони очікують від тих, хто приймає рішення, і культурних партнерів — інституційних і недержавних — більшості так званого «приймаючого» суспільства?
  • Чому громадські організації меншин та мігрантів підтримують та організовують мистецькі події, культурні заходи? 
  • Ми поділимося кращими практиками функціонування «української культури» в Польщі. 

Ми також спробуємо розповісти представникам нижньосілезького культурного сектору: «Як зробити так, щоб українці приїжджали до нас?»

 


Panel 
realizowany jest w ramach projektu Coalition of Migrant and Minority Organizations KOMM przy wsparciu National Democratic Institute for International Affairs (umowa nr No. 23-22213A-CER.0-2646)
Panel odbywa się w ramach Dolnośląskiego Kongresu Kultury, który jest częścią obchodów 25. lecia Święta Województwa Dolnośląskiego #mam25lat Więcej informacji: https://dolnyslask25lat.pl/dolnoslaski-kongres-kultury/

0 Comments

No Comment.