Diagnoza potrzeb organizacji mniejszościowych i migranckich

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i opracowaniem przygotowanym przez zespół Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego: dr hab. Katarzyna Majbrodę i dr. dr hab. Jarosław Syrnyka.

Głównym zadaniem badania było określenie sposobów funkcjonowania organizacji i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, cudzoziemców (w tym uchodźców, migrantów itp.), miejsce praktyk pomocowych w ich działalności oraz konsolidacja środowiska w kontekście szerszej aktywności obywatelskiej, rzecznictwa na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Z danych uzyskanych w trakcie badania wynika, że ​​istnieją cztery główne obszary działalności organizacji grupy mniejszościowe to:
• Współpraca ze społecznością lokalną.
• Działalność kulturalna – organizowanie imprez mających na celu prezentację i popularyzację specyficzna kultura, obyczaje, tradycja i religia; prowadzenie publikacji związanych z danym kultura.
• Działania edukacyjne (edukacja formalna i pozaformalna, np. warsztaty międzykulturowe i równość w szkołach).
• Utrzymanie tożsamości narodowej i etnicznej (wzmocnienie poczucia tożsamości, pielęgnowanie i przekazywanie tradycji.

W przypadku organizacji migracyjnych są to:
• Działania na rzecz normalizacji sytuacji prawnej i życiowej społeczności migrantek i migrantek (poradnictwo prawne i zawodowe, konsultacje w zakresie legalizacji pobytu i psychologiczne, kursy Język polski).
• Działania integracyjne skierowane do mniejszości/migrantów i społeczeństwa przyjmującego, wielokulturowa okolica.
• Wzmocnienie dobrostanu grupy migrantów.
• Zbieranie funduszy.

Ankietę wypełniły 83 osoby reprezentujące 66 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Jak pokazują wyniki badań, mocne i słabe strony organizacji widziane z perspektywy liderów i
liderzy organizacji są wyraźnie związani z kapitałem społecznym organizacji pozarządowych, w mniejszym stopniu ekonomiczny. Liderzy deklarują, że kondycja organizacji mniejszościowych i migranckich zależy od: głównie na ich lokalnej i krajowej widoczności oraz sieci powiązań z różne dziedziny życia społecznego – przede wszystkim kultura, edukacja, a następnie polityka i dyskurs medialny, aw niewielkim stopniu z gospodarką. Dlatego kluczowe zalecenia
dotyczą one redefinicji dotychczasowych relacji między pierwszym i trzecim sektorem.

Badania empiryczne realizowane w ramach zadania Diagnoza potrzeb organizacji mniejszościowych i migranci z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, objęci dwie grupy respondentów:

1. Liderzy i liderzy oraz członkowie i członkowie mniejszościowych i migranckich organizacji pozarządowych, a zatem wybrane organizacje działające w ramach trzeciego sektora, działające w formie stowarzyszeń, fundacji i społeczeństwa.
2. Przedstawiciele władz, administracji i decydenci zajmujący się kreacją polityki wobec mniejszości etnicznych i narodowych oraz społeczności migrantów.

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem i rekomendacjami.

Dokument do pobrania (.pdf)